Przystąpienie do sprawy, a stan prawny

wia221013Wiele osób prosi TKOPD o udziału jego umocowanego przedstawiciela w sprawie dotyczącej rodziny i dziecka, w tym też dotyczącej wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granice sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

A my mamy z tym problem, gdyż sądy często oddalają, zresztą słusznie, nasze wnioski o dopuszczenie przedstawiciela Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. W związku z powyższym przedstawiamy obowiązujący stan prawny regulujący ten problem. Więcej

Informator „Za Życiem” – uprawnienia

raport PwCJest coś takiego jak: Informator „Za Życiem” – wskazuje na uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z uprawnień tych może skorzystać: każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z tych uprawnień jest: Więcej

„Za życiem”

raport PwCJest coś takiego jak program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W priorytecie pierwszym tego programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, czytany, że jego celem jest: zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu; zwiększenie dostępności do diagnostyki i terapii prenatalnej; wsparcie rodzin i dzieci z wadą letalną, poprzez zapewnienie możliwości opieki psychologicznej rodzinie i godnych warunków umierania tym dzieciom; rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży; wsparcie: kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, rodziców dziecka o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Więcej

Odznaka Honorowa Rzecznika

Archiwum TKOPD

Archiwum TKOPD

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), nadawana jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Nadaje ją Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego; terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego; rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka; organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka; kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Wręcza ją Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia: Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku. Nosi się ją na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Na Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, pod pozycją 71. Znajduje się TKOPD Jelenia Góra – nadana została naszemu Komitetowi w 2016 rok

Dobrze nam życzą…

Życzenia

życzenia1

Z świątecznymi pozdrowieniami
Zofia Czernow

25507677_10156121395171052_8009053039958689146_n

To już ten moment, w którym możemy złożyć Wam, Kochani, życzenia pięknych świąt!

25299200_10156106240391052_2289810521170214811_n

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Piotr Paczóski Przewodniczący RP SLD w Jeleniej Górze

Robert Obaz Sekretarz RP SLD w Jeleniej Górze

Molochy do likwidacji

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

dom  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2012 r. mówi, że od 2020 r. dzieci do 10. roku życia nie mogą już przebywać w konwencjonalnych domach dziecka, a od 2021 r. w jednym takim domu nie może być więcej niż czternaścioro dzieci.

Czyli zgodnie z prawem do 2021 r. mają zniknąć molochowate domy dziecka. Ale nadal do domów dziecka wbrew przepisom przyjmuje się podopiecznych, którzy nie skończyli siedmiu lat, które powinny trafiać do rodzin zastępczych. Zmiany więc są potrzebne od zaraz – dobrze, żeby duże domy dziecka zniknęły prędzej.  Ale zmiany zawsze oznaczają perturbacje. Jest więc nad czym pracować. Więcej

Pomoc jedynakom

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

    Prawdą jest, że niektóre matki zarabiają tyle, że niczego nie oczekują ani od tatusia swojego dziecka, ani od Rządu, ani od Funduszu Alimentacyjnego. Ale takich jest niewiele. Większość rodzin 1+1 w Polsce przymiera głodem. Na pomoc z Funduszu Alimentacyjnego nie może liczyć żaden jedynak, którego matka pracuje na cały etat.

W 2007 r., gdy pracowano nad ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, próg alimentacyjny – 725 zł netto miał uzasadnienie, bowiem minimalne wynagrodzenie wynosiło wówczas 936 zł. Natomiast dziś najniższe wynagrodzenie to 2 tys. zł brutto. Jeśli odejmiemy od tej kwoty: składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek, to do wypłaty zostanie 1459,48 zł netto. A podzielone na dwóch członków rodziny daje 729,74 zł netto, czyli o niespełna 5 zł więcej, niż wynosi próg uprawniający do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego. Więcej

Jeszcze o 25 Rocznicy TKOPD

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

Powracany do tych obchodów, by wskazać na osoby, którym podziękowaliśmy, którym przekazaliśmy wyrazy szacunku, i którym wręczyliśmy okolicznościowe statuetki oraz by przypomnieć pokaz slajdów, który towarzyszył przez cały czas naszej uroczystości.

Exif_JPEG_422

  1. PODZIĘKOWANIE I WYRAZY SZACUNKU za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność w realizację misji Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze na rzecz propagowania i ochrony praw dziecka dla:

Urszuli Gałęskiej

Marii Karpińskiej

Danuty Brzezickiej

Józefa Pawłowskiego

 Mieczysława Kapuścińskiego

             2. Pamiętając, że Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Za życzliwość, osobiste zaangażowanie i daleko idącą pomoc w realizacji zadań i wyzwań związanych z działalnością Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze DZIĘKUJEMY:

Marcinowi Zawile – Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry

Jerzemu Łużniakowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Zofii Czernow – Posłance na Sejm RP

Pawłowi Domagale – Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra

Stanisławowi Dziedzicowi – z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział w Jeleniej Górze

Grzegorzowi Rybarczykowi – ze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Arkadiuszowi Kawce – Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Bogdanowi Helikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

Wojciechowi Jastrzębskiemu – Prezesowi PWiK „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dariuszowi Stolarczykowi – Prezesowi Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Bogdanowi Nauce – Dyrektorowi Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze

Asp. szt. Arlecie Kozikowskiej – z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Jensowi Kröger – Prezesowi Jelenia Plast sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

A za wieloletnią przyjaźń, współpracę i wymianę doświadczeń przynoszącą korzyści Naszym Organizacjom; za wyznaczanie wspólnych celów, dążenie do ich realizacji z pożytkiem dla dzieci w Niemczech i w Polsce DZIĘKUJEMY:

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB), Landesverband Sachsen e.V.

  1. Joanna Marczewska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

Szanowna Pani Dyrektor,

składam serdeczne podziękowania za oddelegowanie Pani profesor Małgorzaty Kłosowskiej oraz uczniów klasy hotelarskiej: Kryspina Krawczyka, Julii Bukały, Agnieszki Kuszewskiej, Gabrieli Kamińskiej, Kacpra Reimann, Karoliny Klimek do pomocy przy organizacji i obsłudze konferencji, warsztatów oraz spotkania jeleniogórskich uczniów, dyrektorów i pedagogów z Panem ministrem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wielopłaszczyznowa konferencja organizowana była przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, który obchodził swój jubileusz 25-letniej działalności, a także przy wsparciu władz Miasta, w dniu 28 listopada 2017 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury oraz w Książnicy Karkonoskiej.

Młodzi ludzie, pod nadzorem Pani Profesor, wspaniale prezentowali się w okazjonalnych uniformach i w sposób bardzo profesjonalny podchodzili do powierzonych im, w tym dniu zadań, co spotkało się z bardzo pozytywnym i wdzięcznym odbiorem uczestników konferencji.

Ich podejście do obowiązków, kultura osobista i zaangażowanie świadczą bardzo dobrze o nich samych, ale również wystawiają bardzo dobre świadectwo Szkole. Było to zauważone i podkreślone nie tylko przez organizatora, ale również przez uczestników konferencji, jak, i przez Pana Ministra oraz władze naszego Miasta. Jesteśmy dumni z takiej młodzieży.

Zdaję sobie sprawę, że taka postawa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, to wymierny przykład zaangażowania i poświęcenia Pani i Kadry Pedagogicznej w codziennej, niełatwej pracy, która wymaga wiele wysiłku, czasu i cierpliwości, a przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Proszę, zatem, przyjąć wyrazy uznania i podziękowania oraz życzenia pełnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, jak również pomyślności w życiu osobistym.

Proszę z całego serca serdecznie pogratulować i podziękować (jeśli to możliwe na szerszym forum) Pani profesor Małgorzacie Kłosowskiej, która od kilku lat jest bezpośrednio zaangażowana we wszystkie działania TKOPD oraz Uczniom i złożyć najserdeczniejsze życzenia realizacji marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

  1. Alina Rasiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze

Szanowna Pani Dyrektor,

składam serdeczne podziękowania za przygotowanie i występ uczniówpodczas uroczystych obchodów 25-lecia działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, które odbyły się w dniu 28 listopada 2017 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury.

Obchody były powiązane z konferencją, warsztatami na temat respektowania praw dzieci oraz ze spotkaniem uczniów, dyrektorów i pedagogów z Panem ministrem Markiem Michalakiem- Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wspaniali chórzyści przysporzyli wiele radości i zachwycili swoimi umiejętnościami, talentem i brakiem tremy na dużej scenie. Wprowadzili swego rodzaju koloryt w całą oprawę uroczystości, co spotkało się z bardzo pozytywnym i wzruszającym odbiorem.

Zdaję sobie sprawę, że występ dzieci, to wymierny przykład zaangażowania i poświęcenia Pani oraz Kadry Pedagogicznej w codziennej pracy z dziećmi, która nie jest łatwa. Wymaga bowiem wiele wysiłku, czasu i cierpliwości, a przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Proszę, zatem, przyjąć wyrazy uznania i podziękowania oraz życzenia pełnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, jak również pomyślności w życiu osobistym.

Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności kieruję do Pani Ani Skóry, pod kierunkiem której dzieci tak wspaniale rozwijają i prezentują swój talent muzyczny.

Podczas występu widać było szczególną więź dzieci z Panią Anią i radość z występu. Mając takich nauczycieli, możemy być spokojni o przyszłość naszych dzieci.

Proszę z całego serca serdecznie pogratulować i podziękować (jeśli to możliwe na szerszym forum) Pani Ani Skórze oraz Uczniom i złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu wspaniałych występów, realizacji marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

  1. Natalka Lewandowska Klasa IV c Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze

Droga Natalko,

serdecznie dziękuję Ci za pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat praw dziecka, która była mottem uroczystych obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze.

W dniu 28 listopada 2017 r. w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury uczniowie, dyrektorzy oraz pedagodzy jeleniogórskich szkół uczestniczyli w spotkaniu z Panem ministrem Markiem Michalakiem- rzecznikiem Praw Dziecka oraz w warsztatach na temat respektowania praw dziecka.

Twoje prace plastyczne włączone w prezentację dodały kolorytu projektowi, bardzo się spodobały,

a, co najważniejsze przybliżyły uczestnikom podstawowe prawa dzieci.

Dzięki temu prezentacja stała się wartościowym, pełnym przesłaniem oraz kanwą do dyskusji.

Dziękuję Ci Natalko raz jeszcze za chęć włączenia się w organizację spotkania, za poświęcenie czasu i piękne wykonanie prezentacji.

Życzę Ci, aby Twoje rozliczne umiejętności i talent przyniosły Ci wymierny sukces w postaci samych szóstek i, aby spełniły się Twoje marzenia.

Pragnę również pogratulować i podziękować Twoim Rodzicom za wychowanie i troskę, za rozwijanie i kształtowanie Twoich umiejętności oraz aktywnej i życzliwej postawy.

Z wyrazami szacunku

Krystyna Demkowicz – Przewodnicząca TKOPD

Efekt 500 plus

ArchiwumTKOPD

Archiwum TKOPD

Czy program ten zachęca nas do posiadania większej ilości dzieci? Większość ekspertów przestrzegało przed wdrożeniem tego programu. Pojawiały się zarzuty, że to rozdawnictwo publicznych pieniędzy i że 500 złotych miesięcznie nie sprawi, że będzie sie rodzić więcej dzieci. W konsekwencji program nie rozwiąże przyszłych problemów demograficznych. Czarne scenariusze się nie sprawdziły. Z 500 plus co miesiąc korzystają miliony Polaków.

Badanie przeprowadzone w dniach 24-27 listopada 2017 r. na próba ogólnopolskiej osób od 18 lat wzwyż (N=1045), wskazują, że zdecydowana większość Polaków – 68%, uważa, iż pieniądze z 500 plus wyraźnie pozytywnie wpływają na sytuację polskich rodzin. Tylko 14% badanych jest odmiennego zdania, a 18%. respondentów nie umie tego ocenić.

Bez tytułu

 Z danych GUS wynika, że po raz pierwszy od wielu lat, w roku 2017 liczba urodzeń przekroczy 400 tys. Na pytanie, czy Twoim zdaniem program 500 plus zachęca Polaków do posiadania większej liczby dzieci, „tak” odpowiedziało 61% ankietowanych. 22% zaprzeczyło, a 17% stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Bez tytułu1

Nie potwierdziły się też obawy, że pieniądze z tego programu będą przeznaczane na alkohol, papierosy czy drogie samochody. To raczej odosobnione przypadki. Najwięcej pieniędzy z 500 plus idzie na edukację dziecka (53%), ubrania (50%) i żywność (36%). Polacy dzięki programowi zaczęli też oszczędzać – 18% pieniędzy jest odkładana.