Stowarzyszenia – w maju mija termin dostosowania się do zmian!

Jelonka2 Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016 r.

ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRS.
(1) Ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia.

Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Więcej

Niesnaski w rodzinie…

KOPD asd1 Drodzy,

przede wszystkim wyrażamy ogromne zadowolenie, że już wkrótce zobaczymy się podczas ważnego wydarzenia – Zjazdu Delegatów. Czekają nas pracowite dwa dni, ale też duża frajda, że się uściskamy, podzielimy doświadczeniami i zaplanujemy przyszłość.

Przesyłamy projekt nowego Statutu KOPD. Pomysł jego stworzenia jest inicjatywą TKOPD w Poznaniu. Nasz Zarząd Krajowy powołał zespół statutowy, który przez ostatnie 2 miesiące pracował nad projektem poznańskim. W efekcie powstała propozycja, którą przedkładamy Wam do konsultacji. Propozycja ta uwzględnia potrzeby przedstawione przez TKOPD w Poznaniu, ale też kieruje się naszym wieloletnim praktycznym doświadczeniem i potrzebami codziennego funkcjonowania Zarządu Krajowego. Więcej

Chodzi nam o demografię… (?)

rodzina Jesteśmy jednym z krajów, w których rodzi się najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Na statystyczną Polkę przypada 1,32 dziecka. I tego nie zmieni przywrócenie tradycyjnego modelu rodziny. Co prawda w Europie do lat 80. wartości konserwatywne rzeczywiście szły w parze z większą liczbą dzieci, ale świat się zmienił. Dziś ludzie mają mniej dzieci nie z powodu liberalizacji obyczajowej, ale z powodu konfliktów współczesnego świata: między życiem osobistym a zawodowym, między faktycznymi a pożądanymi warunkami materialnymi, między rolami płciowymi.

Oto kobiety bardziej skorzystały z boomu edukacyjnego i rośnie ich udział w rynku pracy, ale organizacja innych sfer życia nie nadąża za tymi zmianami. Dobra polityka społeczna to taka, która te konflikty łagodzi z poszanowaniem wolności jednostki, a nie taka, która udaje, że konflikty te nie istnieją. I nie chodzi o to, że kobietom bardziej zależy na karierze niż na posiadaniu rodziny. Przecież np. Francuzkom zależy na karierze, a mimo to najwięcej dzieci w Europie rodzi się w tym kraju. W dodatku większość, dokładnie 57%, w związkach nieformalnych. Czyli model rodziny zmienia się, a polityka społeczna winna się do niego dostosowywać. Więcej

Sprawozdanie

Archiwum TKOPD

Sprawozdanie z działalności TKOPD w Jeleniej Górze

2014-2018

 1. Pozyskano nową siedzibę dla TKOPD
 2. Zmieniono komputer
 3. Rzecznik Praw Dziecka odznaczył TKOPD w Jeleniej Górze medalem za działalność na rzecz dzieci
 4. TKOPD zostało odznaczone: „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry”
 5. Coroczne festyn4 z okazji Dnia Dziecka
 6. Pozyskano sponsorów
 7. Zorganizowano przyjazd oraz konferencję dla dzieci i dyrektorów szkół z Rzecznikiem Praw Dziecka
 8. Podpisano umowę o współpracy z Pogotowiem Ratunkowym
 9. Zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję
 10. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych konferencjach w Dreźnie i Usti nad Łabą
 11. Zorganizowaliśmy pomoc materialną dla Domu Samotnej Matki w Pobiednej
 12. Zostaliśmy wpisani do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
 13. Uczestniczyliśmy, jako obserwatorzy, w kilku sprawach sądowych osób nieletnich
 14. Zorganizowaliśmy we współpracy z Biurem Poselskim Poseł Zofii Czernow trzy konferencje dla pedagogów i nauczycieli poświęcone przemocy wobec nieletnich
 15. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli – Jak postępować z uczniem chorymi na cukrzyce prowadzone przez Konsultanta Krajowego do spraw cukrzycy dzieci Panią prof. hab. Annę Noczyńską
 16. Interweniowaliśmy na bieżąco w zgłoszonych sprawach
 17. Współpracowaliśmy z mediami
 18. Interweniowaliśmy w Urzędzie Miasta w sprawie bezpłatnych przejazdów w jeleniej Gorze dla dzieci (bez skutku)
 19. Pozyskaliśmy środki i zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych.
 20. Prowadzimy stronę internetową z aktualnymi informacjami.

 Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze

                                                                   Krystyna Demkowicz

Przystąpienie do sprawy, a stan prawny

wia221013Wiele osób prosi TKOPD o udziału jego umocowanego przedstawiciela w sprawie dotyczącej rodziny i dziecka, w tym też dotyczącej wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granice sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

A my mamy z tym problem, gdyż sądy często oddalają, zresztą słusznie, nasze wnioski o dopuszczenie przedstawiciela Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. W związku z powyższym przedstawiamy obowiązujący stan prawny regulujący ten problem. Więcej

Informator „Za Życiem” – uprawnienia

raport PwCJest coś takiego jak: Informator „Za Życiem” – wskazuje na uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z uprawnień tych może skorzystać: każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z tych uprawnień jest: Więcej

„Za życiem”

raport PwCJest coś takiego jak program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W priorytecie pierwszym tego programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, czytany, że jego celem jest: zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu; zwiększenie dostępności do diagnostyki i terapii prenatalnej; wsparcie rodzin i dzieci z wadą letalną, poprzez zapewnienie możliwości opieki psychologicznej rodzinie i godnych warunków umierania tym dzieciom; rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży; wsparcie: kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, rodziców dziecka o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Więcej

Odznaka Honorowa Rzecznika

Archiwum TKOPD

Archiwum TKOPD

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), nadawana jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Nadaje ją Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego; terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego; rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka; organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka; kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Wręcza ją Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia: Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku. Nosi się ją na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Na Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, pod pozycją 71. Znajduje się TKOPD Jelenia Góra – nadana została naszemu Komitetowi w 2016 rok

Dobrze nam życzą…

Życzenia

życzenia1

Z świątecznymi pozdrowieniami
Zofia Czernow

25507677_10156121395171052_8009053039958689146_n

To już ten moment, w którym możemy złożyć Wam, Kochani, życzenia pięknych świąt!

25299200_10156106240391052_2289810521170214811_n

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Piotr Paczóski Przewodniczący RP SLD w Jeleniej Górze

Robert Obaz Sekretarz RP SLD w Jeleniej Górze